HIT GROUP

HIT OFFICE GROUP a.s.

HIT OFFICE GROUP je sdružení firem zaměřených zejména na výrobu výrobků z kartonu a lepenky jako jsou kancelářské potřeby, výrobky z kartonu a lepenky na reklamu a podporu prodeje, potravinářský program, obalový materiál, spotřební materiál pro vysavače a další doprovodný sortiment výrobků. V poslední době se navíc jedna z firem v rámci skupiny HIT GROUP zabývá i pronájmem bytů v regionu severní Čechy.

Společenská odpovědnost skupiny HIT OFFICE GROUP

Skupina se hlásí k principům uplatňování společenské odpovědnosti  CSR (Corporate Social Responsibility) a dlouhodobé udržitelnosti.

Ekonomická oblast

V ekonomické oblasti prosazujeme transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Činnost společností skupiny má pozitivní dopady na  ekonomiku na regionální, národní i globální úrovni.

Každá ze společností skupiny je významným a stabilním zaměstnavatelem v příslušném regionu. Dvě ze společností skupiny vytvářejí pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnávají více než 50% těchto pracovníků na celkovém počtu pracovníků.

Všechny společnosti hospodaří v černých číslech a pravidelně tak přispívají do státního rozpočtu daní z příjmů právnických osob. V daných termínech a ve správné výši platí i všechny závazky, plynoucí ze sociálního a zdravotního pojištění.

Část společností je proexportně zaměřených a podílejí se tak na pozitivní platební bilanci. Společnosti skupiny platí svoje závazky vůči obchodním partnerům v termínech splatnosti a nepodílejí se tak na druhotné platební neschopnosti.

Sociální oblast

zde se odpovědné chování firem zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu rozvoje regionu. Ve společnostech jsou vytvářeny podmínky pro uplatnění  znalostí a zkušeností všech pracovníků. Jsou dodržovány principy rovného postavení mužů a žen na pracovištích,  nedochází k diskriminaci jednotlivých kategorií pracovníků z důvodu rasy, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.

Na pracovištích se snažíme o zlepšování pracovního prostředí a podmínek práce. Vytváříme podmínky pro uplatňování zásad bezpečné práce a pro dodržování bezpečnostních předpisů. Zajistili jsme pro pracovníky možnost stravování vybudováním denních místností  s vybavením pro ohřev vlastního jídla nebo možnost dovozu jídla externí  firmou.

Pracovníkům jsou poskytovány základní benefity, zejména stravenky, firemní oděv, ve vybraných případech nadstandardní příplatky za práci v odpoledních nebo nočních směnách,  případně je hrazeno životní připojištění.

Společnosti se zapojují i do dění ve svých sídlech, finančně podporují např. Sbor dobrovolných hasičů, mládežnický hokej a kopanou, tělovýchovnou jednotu Sokol, poskytují drobné dárky do různých akcí v místě sídla, poskytují využitelný odpadový papír a karton do mateřských škol apod.

Ekologická oblast

V environmentální oblasti si společnosti  uvědomují  dopady svojí činnosti  na životní prostředí včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Společnosti skupiny ve výrobě zpracovávají plně recyklovatelné materiály, papír, karton, lepenku. Všechen odpad z výroby, který již není možno využít, předávají k druhotnému zpracování do papíren.

Při výrobě se nepoužívají nebezpečné látky, ani nevzniká nebezpečný odpad. Všechny společnosti jsou zapojeny do systému sběru a recyklace obalů prostřednictvím systému EKO KOM. Při výrobě není životní prostředí zatíženo nadměrným hlukem, prachem ani zplodinami. Některé společnosti zajistili druhotné využití tepla z kompresorů pro vytápění prostor.

Pro snížení tepelných ztrát  byla část nemovitostí  zateplena, nově stavěné objekty byly stavěny v souladu se současnými normami tak, aby se ztráty minimalizovaly. Ve snaze  šetřit životní prostředí  a minimalizovat provozní náklady jsme na střechách našich objektů instalovali solární nebo fotovoltanické panely. Vyrobenou energii spotřebováváme ve vlastních provozech. Všichni provozovatelé fotovoltanických panelů jsou zapojení do kolektivního systému recyklace těchto panelů.
Prosazení Společenské odpovědnosti skupiny v praxi není jednorázová záležitost, je to běh na dlouhou trať, ale počáteční fázi má skupina již za sebou.

©2020 HIT OFFICE GROUP a.s.